Vård- och omsorgsboende i Norrtälje

Uteplats på gården med pergola och vattenspegel. Landskapsarkitekt: Landea.

Eneberg, omsorgsboende i Norrtälje
Enebergs äldreboende i Norrtälje från 1972 har byggts om för att klara dagens krav på boende, arbetsmiljö och logistik. Gamla mellanväggar av betong har i görligaste mån bevarats och korridoren har sidoförskjutits för att åstadkomma 63 fullvärdiga bostäder.

Fasaden ändras endast med tillkommande gemensamma balkonger i anslutning till de gemensamma rummen i varje boendeenhet.

Med färgsättningen har hemkänsla och en ombonad miljö eftersträvats.

Stödvilla i Norra Ängby

Exteriör

Stödvilla i Norra Ängby
Dags för pojken med oändligt rörelsebehov och stort behov av omsorg att flytta till eget boende. För Micasas räkning gjorde vi tillsammans med familjen och stadsdelen en programskiss där vi, i en liten villa, försökte lösa bostaden för alla de speciella behoven.
Dess exteriör fick inte ändras då den ligger i ett område som är kulturskyddat. Att åstadkomma möjlighet till rundvandring i den lilla bostaden samtidigt som t.ex. köket också måste kunna stängas av var ett önskemål. Ombyggnadsarbetena blev omfattande då källargrunden hade stora sättningssprickor. Nu bor han där sedan ett drygt år till sin och familjens glädje.

Vårdcentral i Hässelbygård

Med en snedvägg mellan befintliga betongväggar och med nischer i korridoren kunde funktionerna för en vårdcentral lösas inom befintlig stomme.

Hässelgården vårdcentral
Som ett första steg i utvecklandet av Hässelgården till ett äldrecenter genomfördes denna ombyggnad till en vårdcentral för äldre på bottenplanet i en av en av bostadsflyglarna. Utmaningen var att inom befintlig struktur tillgodose programönskemålen för vårdcentralen. Ombyggnad skulle kunna genomföras med kvarboende i ovanförliggande våningar. En lösning med nischer som tar hand om dörrslagningar har givit korridoren trevnadsvärden och karaktär. I stråket med nischer samordnades installationsstråken då en lägre rumshöjd var möjlig där. Att belysningen kunde differentieras i korridor respektive nischer var ytterligare ett plus.

Projektet genomfördes med zuez arkitekter som uppdragstagare.